Regulamin „Najprzyjemniejszy zimowy konkurs”

23 stycznia 2020
 • 1

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Najprzyjemniejszy zimowy konkurs” (zwanego dalej „Konkursem”) organizowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 2. „Organizator” – Testa Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223067. NIP: 521-33-15-374, reprezentowaną przez: Katarzynę Ziemską, Prezesa Zarządu.
 3. „Fundator nagród” – Testa Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223067. NIP: 521-33-15-374, reprezentowaną przez: Katarzynę Ziemską, Prezesa Zarządu.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu.
 6. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 23.02.2020 do dnia 6.02.2020 do 23:59 zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Konkurs realizowany jest na stronie konkursowej, tj. fanpage w serwisie Facebook o adresie https://www.facebook.com/zimowy.narodowy/ (zwanej dalej „Stroną konkursową”)
 8. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 9. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być:
 10. a) osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych albo
 11. b) która łącznie spełnia następujące warunki:
 12. c) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. d) posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms
 14. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
 15. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.
 16. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook. Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs.
 • 2

Warunki przystąpienia do Konkursu

 1. Osoba przystępująca do Konkursu, zobowiązana jest do opublikowania w komentarzu pod postem konkursowym do 6.02.2020 do 23:59 – opisu, zdjęcia lub filmu odpowiadającego na pytanie konkursowe:

Pokaż, jak wraz z rodziną uprzyjemniasz sobie zimę produktami E.Wedel!

Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

 1. Odpowiedź uczestnika może stanowić wyłącznie tekst, zdjęcie lub film, do którego Uczestnik posiada pełnię praw autorskich, za co Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.
 2. Udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tej odpowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych oraz że odpowiedź nie narusza praw osób trzecich.
 3. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 4 ust. 1, zgodnie z brzmieniem art. 921 § 3 k.c., Organizator nabywa bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia prawa autorskie do stworzonej przez nagrodzonego uczestnika odpowiedzi, będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawo wykonywania praw zależnych, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
 4. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 5. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 6. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w ust. 3 powyżej.
 • 3

Zasady Konkursu

 1. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest opublikowanie w komentarzu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe określone w paragrafie 2 punkt 1.
 2. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego wybrani zostaną zwycięzcy. Zwycięzcy zostaną wybrani do 10.02.2020 r.
 3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. O wygranej w konkursie decyduje kreatywność zgłoszenia (według oceny Komisji Konkursowej).
 5. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku do dnia 10.02.2020 r. włącznie.
 • 4

Nagrody

1.Nagrodą główną w Konkursie jest weekend 15-16.02.2020 (sobota i niedziela) w Warszawie dla rodziny (2 osoby dorosłe i 2 dzieci). W skład nagrody wchodzi: 1 nocleg w centrum Warszawy, wizyta w Pijalni Czekolady E. Wedel, zwiedzanie z przewodnikiem PGE Narodowego, karnet open dla całej rodziny na Zimowy Narodowy. Wartość pakietu to 1000 zł brutto.

Nagrodami pocieszenia będzie 5 nagród dodatkowych dla pozostałych wyróżnionych przez komisję odpowiedzi na zadanie. W skład nagrody wejdą słodycze marki E.Wedel o wartości nieprzekraczającej 50 zł.

 1. Warunkiem przekazania nagrody jest przekazanie danych poprzez wiadomość prywatną na Facebooku niezbędnych do dostarczenia w terminie umożliwiającym skorzystanie z w/w nagrody, czyli do 11.02.2019 r do godz. 16:00.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.
 3. Dodatkowo do każdej nagrody Organizator przygotował część pieniężną w wysokości 11,11 % od każdego zestawu, które zostaną przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
 4. Nagrody zostaną wydane do 2 dni od otrzymania kompletu informacji od zwycięzcy umożliwiających dostarczenie nagrody.
 5. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Zimowy Narodowy lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/zimowy.nar… o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do weryfikacji przy osobistym odbiorze w terminie do dnia 11.02.2020 r do godz. 16:00.
 6. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
 7. a) Do dnia 15.02.2020 nie odbierze nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy, lub jego opiekun prawny,
 8. b) nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
 9. c) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
 11. a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
 12. b) zawierają treści niezgodne z prawem;
 13. c) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
 14. d) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
 15. e) naruszają dobre obyczaje;
 16. f) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • 5

Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej. W związku z realizacją tychże celów dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi wskazanemu w ust. 2 poniżej.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego udziału w Konkursie i wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich usuwania , poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 6

Reklamacje

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora z dopiskiem Reklamacja „Najprzyjemniejszy zimowy konkurs”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nie przedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie www.zimowynarodowy.pl
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www.zimowynarodowy.pl i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

—————————————————-

KUP BILET